Paziņojums par personas datu aizsardzību

Home / Paziņojums par personas datu aizsardzību

Paziņojums par personas datu aizsardzību

Ar šo paziņojumu SIA “Baltic Business Advice” informē par to, kā SIA “Baltic Business Advice” apstrādā Jūsu personas datus. Šajā paziņojumā izmantotie termini ir definēti 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un piemērojamajā likumdošanā.

Šis paziņojums ir adresēts fiziskai personai, no kuras vai attiecībā uz kuru SIA “Baltic Business Advice” ievāc vai saņem personas datus, sniedzot savus pakalpojumus vai citā veidā veicot savu saimniecisko darbību.

SIA “Baltic Business Advice” darbojas kā Jūsu personas datu pārzinis.

Datu pārziņa kontaktinformācija

SIA “Baltic Business Advice”

Lāčplēša iela 41, Rīga, LV-1011

e-pasts: siabbalv@gmail.com

Kādus datus par Jums mēs vācam?

Mēs vācam, glabājam, izmantojam, nododam un citā veidā apstrādājam dažādus Jūsu personas datu veidus:

 • identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods, atsevišķos gadījumos arī dzimšanas datums, pilsonība, personu apliecinoša dokumenta dati u.c.);
 • kontaktinformācija (adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs u.c.);
 • dati par nodarbinātību (pašreizējais darba devējs un nodarbinātības vēsture, amats u.c.);
 • dati par līgumiem un transakcijām (dati par SIA “Baltic Business Advice” iegādātajiem prasījumiem vai līgumiem un dati, kas ir pieejami no atbilstošiem dokumentiem, bankas konta numurs, dati par ienākumiem un dati par īpašumu, maksājumu vēsture saistībā ar SIA “Baltic Business Advice” iegādātajiem prasījumiem vai līgumiem, dati par maksājumu saistību nepildīšanu, dati par citām personām, kas saistītas ar SIA “Baltic Business Advice” iegādātajiem prasījumiem vai līgumiem (piemēram, pilnvarotajām personām, galvotājiem, kredīta līdzsaņēmējiem, nodrošinājuma devējiem u.c.).

Atkarībā no iegādātā debitoru portfeļa prasījumu specifikas, mēs varam apstrādāt arī citus iepriekš neminētus datu veidus, tajā skaitā īpašu kategoriju personas datus, piemēram, veselības datus, kas tiks apstrādāti ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības attiecībā uz šādu datu kategoriju apstrādi.

No kurienes tiek vākti jūsu personas dati?

Jūsu dati tiek vākti no:

 • trešajām personām, piemēram, SIA “Baltic Business Advice” iegādāto prasījumu tiesību vai līgumu pārdevējiem (kas ir sākotnējie kreditori), personām, kas ir saistītas ar prasījumiem vai līgumiem (galvotāji, kredīta līdzsaņēmēji, nodrošinājuma devēji u.c.);
 • institūcijām (tiesas, tiesu izpildītāji, maksātnespējas procesa administratori u.c.), veicot meklēšanu attiecīgajās elektroniskajās datubāzēs (maksājumu saistību nepildīšanas reģistrs, Lursoft datubāze, Personas datu pārlūks, zemesgrāmata, komercreģistrs, maksātnespējas reģistrs u.c.) un izmantojot citus publiski pieejamajos avotus un meklētājprogrammas;
 • Jums, sazinoties ar mums, Jūs varat tiešā veidā sniegt mums dažus personas datus pa tālruni, e-pastu vai citā veidā.

diem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Dati tiek vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos un to turpmāko apstrādi veic tikai saskaņā ar minētajiem nolūkiem.

Mēs veicam Jūsu datu apstrādi šādos nolūkos:

 • normatīvo aktu prasību izpilde un personas identifikācija;
 • pakalpojumu sniegšana, līgumsaistību izpilde;
 • Jūsu informācijas ievadīšana attiecīgajos reģistros, lai veiktu aktuālo un vēsturisko datu pārbaudes;
 • mūsu likumisko interešu aizsardzība.

Kāds ir Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats?

Jūsu datu apstrādei var būt šādi juridiskie pamati:

 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktā noteiktais pamats: datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.
 • Piemēram, Jūs rakstiski vai mutiski norādat Jūsu kontaktinformāciju saziņai ar mums.
 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunktā noteiktais pamats: apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Piemēram:
  • SIA “Baltic Business Advice” cedē prasījumu tiesības no Jūsu iepriekšējiem kreditoriem, tādējādi, saskaņā ar Civillikuma 1805.pantu, stājas iepriekšējā kreditora vietā un pārņem viņa prasījuma tiesības pret Jums. Attiecīgi SIA “Baltic Business Advice” ir nepieciešama Jūsu personas datu apstrāde, lai panāktu līguma, kura līgumslēdzēja puse esat Jūs, izpildi.
  • Lai noslēgtu vienošanos par parādsaistību atmaksas grafiku ar SIA “Baltic Business Advice”, ir nepieciešami Jūsu personas dati (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, pēc nepieciešamības arī ziņas par darba devēju un ienākumu apmēru, apgādājamo personu skaitu u.tml.). Šajā gadījumā datu sniegšana ir priekšnoteikums vienošanās noslēgšanai. Gadījumā, ja Jūs atteiksieties sniegt, kādus nepieciešamos datus, mums ir tiesības ar Jums neslēgt vienošanos.
 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunktā noteiktais pamats: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu. Piemēram, SIA “Baltic Business Advice” ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekts, kuram minētais likums uzliek par pienākumu vākt, apstrādāt un glabāt ziņas (datus) par klientiem. Šajā gadījumā ar likumu ir noteikts pienākums sniegt nepieciešamos personas datus un gadījumā, ja Jūs atteiksieties sniegt, kādus nepieciešamos datus, mēs Jums nedrīkstēsim sniegt pakalpojumus. Tāpat jūsu dati var tikt apstrādāti, lai izpildītu grāmatvedības, revīzijas un citu likumdošanas prasību ievērošanu.
 • Īpašu kategoriju personas datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta 2.punkta f) apakšpunktā noteiktā pamata: apstrāde ir vajadzīga, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības. Piemēram, mēs varam apstrādāt Jūsu veselības datus (ziņas par nodarītajiem miesas bojājumiem u.tml.), gadījumos, kad tie ir nepieciešami, lai pamatotu un pierādītu, kādu prasību gan tiesas, gan pirmstiesas procesā.

Gadījumos, kad Jūsu personas datu apstrāde ir pamatota ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu (datu subjekta piekrišana), Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

Kam var tikt nodoti Jūsu personas dati?

Mēs varam nodot Jūsu personas datus trešajām personām, kuras sniedz pakalpojumus, lai palīdzētu mums mūsu saimnieciskajā darbībā.

Mēs pieprasām no mūsu pakalpojumu sniedzējiem, lai tiktu saglabāta Jūsu informācijas drošība un lai šī informācija tiktu apstrādāta, balstoties uz mūsu instrukcijām un prasībām atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām un piemērojamajai likumdošanai. Šīs trešās puses ir pilnvarotas izmantot Jūsu personas datus tikai noteiktiem mērķiem, kas atbilst mums sniedzamajiem pakalpojumiem.

SIA “Baltic Business Advice” neparedz nosūtīt personas datus saņēmējiem trešajās valstīs vai starptautiskām organizācijām.

Cik ilgi Jūsu personas dati tiks glabāti?

SIA “Baltic Business Advice” glabā fizisko personu datus ne ilgāk kā tas pamatoti nepieciešams nolūkiem, kādiem konkrētie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot jebkādas mums piemērojamās tiesiskās un/vai grāmatvedības prasības.

Personas dati, kas ir saistīti ar līgumiem un/vai transakcijām, veido mūsu grāmatvedības un saimnieciskās darbības pārskatu daļu un tiks glabāti vismaz 10 gadus pēc pārskata gada beigām. Glabāšanas periods var būt ilgāks, ja Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama citu piemērojamo likumu ievērošanai vai ja apstrāde ir nepieciešama citu prasību ievērošanai saistībā ar mūsu saimniecisko pamatdarbību (piemēram, tiesiskās prasības realizēšanai vai apstrīdēšanai). Tiklīdz glabāšanas periods beigsies, mēs izdzēsīsim Jūsu personas datus vai anonimizēsim Jūsu personas datus.

SIA “Baltic Business Advice” patur sev tiesības dzēst atsevišķu personas datus saturošu informāciju pirms noteiktā termiņa, ja to neaizliedz piemērojamie normatīvie akti.

Kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz datu apstrādi?

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu un piemērojamo likumdošanu Jums ir šādas tiesības attiecībā uz Jūsu personas datiem:

 • pieprasīt piekļuvi Jūsu personas datiem;
 • pieprasīt Jūsu personas datu labošanu, precizēšanu (mums var būt nepieciešams pārbaudīt Jūsu sniegto datu pareizību);
 • pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu (mums ne vienmēr ir pienākums dzēst Jūsu datus pēc Jūsu pieprasījuma (piemēram, ja personas dati ir nepieciešami prasījumu pamatošanai, realizācijai vai apstrīdēšanai), par ko mēs jūs informēsim, atbildot uz Jūsu pieprasījumu).
 • Noteiktos apstākļos Jums var būt arī tiesības uz datu pārnesamību, pieprasīt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi vai iebilst pret jūsu personas datu apstrādi.

 

Jūs varat realizēt savas tiesības atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas un citu piemērojamo likumu prasībām.

Jūsu tiesību realizācijai lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: siabbalv@gmail.com. Mums var būt nepieciešams pieprasīt no Jums noteiktu informāciju vai dokumentus, lai palīdzētu mums apstiprināt Jūsu identitāti, sazinoties ar jums attiecībā uz Jūsu privātuma tiesībām. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati netiek atklāti nevienai personai, kura neesat Jūs vai kurai nav tiesību saņemt Jūsu personas datus.

Tiesības iesniegt sūdzību

Jums ir tiesības par SIA “Baltic Business Advice” veikto personas datu apstrādi iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei Jūsu dzīvesvietas valstī. Latvijā uzraudzības iestādes funkciju veic Datu valsts inspekcija.

Mēs rūpēsimies, lai nodrošinātu atbilstošu drošības pasākumu veikšanu Jūsu privātuma tiesību aizsargāšanai.

Turpmāk mēs ziņosim par jebkādām būtiskām izmaiņām šajā paziņojumā mūsu mājaslapā un, kad nepieciešams, paziņosim Jums par šīm izmaiņām pa e-pastu vai pastu.

 

Nepieciešama palīdzība parādu atgūšanā tiesas ceļā?

Nosūti mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums!